תקנון האתר

תקנון פורטל דולה למשפחה

 

גולש/ת יקר/ה,
אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לפורטל דולה למשפחה ו/או לכל עמוד ו/או מדור ו/או אינדקס ו/או מחשבון ו/או פורום שלו. המפעיל והבעלים של פורטל דולה למשפחה, הינו גוף פרטי, שבין היתר מפעיל ומנהל את פורטל האינטרנט, בו הינך גולשת ברגע זה.
תקנון זה מסדיר את היחסים בין פורטל דולה לבין הגולשים בפורטל, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכלי להצטרף לקהילות וירטואליות, לפורומים, לפורטל ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים, להשתמש ו/או להירשם כנותן שירות לאינדקס נותני השירותים, לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים בפורטל ועוד (להלן ביחד - "השירותים").
במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "פורטל דולה למשפחה" – לרבות בעליו, מנהליו, עובדיו, צוות המומחים שלו, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמם. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה – אף זכר במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
כללי
גלישה ו/או כניסה לפורטל ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש בפורטל דולה ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. פורטל דולה שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם בפורטל.
פורטל דולה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צויין אחרת במפורש. הגולשת תשמור בסוד, לא תגלה ולא תעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לה ו/או את סיסמאותיה האישיות.
אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של פורטל דולה או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של הנהלת פורטל דולה.
הגולשת מצהירה, כי ידוע לה שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליה בלבד, והיא פוטרת את פורטל דולה מכל אחריות בקשר לכך.
קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל דולה למשפחה ובשירותים הינם של הבעלים של הפורטל או של צדדים שלישיים שהעניקו לפורטל דולה הרשאה להשתמש בהם במסגרת הפורטל והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, הבעלים של הפורטל הינו הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של הפורטל, בפטנטים ובמדגמים של הפורטל, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת הפורטל ובהענקת השירותים, בעיצוב הפורטל, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת הנהלת פורטל דולה למשפחה.
תכני גולשות
כל תוכן שיועלה לפורטל על ידי גולשות, ובכלל זה תמונות, סרטונים, מסרים (פורומים, חדרי שיחה, לוחות וכיו"ב) ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשות לפורטל ("תכני גולשות"), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של הגולשת, שהעלתה אותו, כאמור.
הגולשת מסכימה כי פורטל דולה רשאי לעשות בתכני גולשות כל שימוש שהוא, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, ובכלל זה להקליטם ו/או להפיצם באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולשת ו/או לשלם לה תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שפורטל דולה יפיק הכנסה בגין השימוש שעשה בתכני גולשות כאמור.
הגולשת מתחייבת לפטור את פורטל דולה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים ו/או המופיעים בכל מקום בפורטל דולה.
בנוסף מתחייבת הגולשת לפצות ולשפות את פורטל דולה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים ו/או המופיעים בכל מקום בפורטל דולה, וזאת מייד לאחר דרישתו הראשונה של פורטל דולה, והיא מוותרת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי פורטל דולה בקשר עם התכנים האמורים.
הגבלת אחריות
פורטל דולה אינו מתחייב שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי פורטל דולה, מחשבי-השרת של החברה המפעילה את הפורטל, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל פורטל דולה מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
אספקת השירותים ע"י פורטל דולה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ופורטל דולה אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
פורטל דולה אינו אחראי לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות כהגדרתם לעיל, בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשות בפורטל דולה ובשירותים המוצעים והכלולים בו.
כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ופורטל דולה אינו אחראי לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.
פורטל דולה אינו שולט, אינו מפקח ואינו אחראי על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה פרסומים באינדקס דולה, שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Link) מתוך פורטל דולה.
פרסום תכני גולשות או הצבת קישור על ידי פורטל דולה לא יתפרשו כהצעה לגולשת, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של פורטל דולה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולשת על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולשת ועל אחריותה הבלעדית.
פורטל דולה אינו אחראי בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מהשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים בפורטל דולה ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות פורטל דולה, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים המוצבים בפורטל או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות הפורטל, ואף אם נודע לו על האפשרות לנזק שכזה, שיגרם לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לפורטל דולה ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
היה ופורטל דולה ניסה מרצונו הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולשת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על פורטל דולה.
אחריות פורטל דולה
התכנים בפורטל דולה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מרכז גטניו בע"מ בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים בפורטל דולה.
השימוש בפורטל דולה ייעשה, אפוא, על אחריותך הבלעדית והמלאה.
חברת מרכז גטניו אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם בפורטל דולה תהיה היענות. חברת מרכז גטניו בע"מ אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. חברת מרכז גטניו בע"מ לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו בפורטל דולה זה הינה באחריותך המלאה בלבד. חברת מרכז גטניו בע"מ אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים בפורטל דולה, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. מרכז גטניו לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
יעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים בפורטל דולה אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה רפואי לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול רפואיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו בפורטל דולה, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.
הגנת הפרטיות
הגלישה בפורטל דולה, והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שפורטל דולה יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. פורטל דולה רשאי להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של פורטל דולה.
פורטל דולה מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והוא ישמור על פרטיות הגולשות ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולשת עצמה.
בגלישה בפורטל דולה ובשימוש בשירותים הינך מסכימה כי פורטל דולה יעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך, עליך להודיע על כך בכתב להנהלת פורטל דולה.
ניתוק, הפסקה ושינויים
פורטל דולה רשאי להסיר תכנים ו/או אתרים ו/או נותני שירות ו/או כל תוכן אחר מהשירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולשת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשות אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולשת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.
כמו כן רשאי פורטל דולה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעיתות חירום לאומי, או מסיבות של ביטחון לאומי.
אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על פורטל דולה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולשת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.
פורטל דולה יוכל לשנות מעת לעת את מבנה הפורטל, מראהו, את השירותים בפורטל, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשת. לגולשת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פורטל דולה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
הצהרות והתחייבויות הגולשות
בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהירה כל גולשת ומתחייבת כלפי פורטל דולה כדלקמן:

 • לא להשתמש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
 • לא להציק לגולשות אחרות בבקשות מטרידות (כמו להתפשט) ובאמירות מגונות;
 • לא לכלול בתכני גולשות המועלים על ידן חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
 • לא להציף פורומים בהודעות סרק, שאינן מאפשרות דיון סביר בפורום;
 • לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן – רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;
 • לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשות אחרות בפורום;
 • לא להטריד גולשות אחרות בפורום, לא לפגוע בגולשות אחרות ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
 • לא להעלות לפורטל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
 • לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
 • לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
 • לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
 • לא לפרסם פרטים אישים של גולשות אחרות או מספר טלפון;
 • לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות פורומים ולוחות בפורטל דולה;
 • לפרסם רק פרסום אמת באינדקס דולה;
 •  לא להשתמש בשירותים של פורטל דולה לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
 • להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שיימסרו לה, מעת לעת, ע"י פורטל דולה;
 • לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקיםMalicious Applications) ) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995;
 • לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלות;
 • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.

גולשת שתנהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל - תיחסם, התכנים שהעלתה – יוסרו, ופורטל דולה יהיה רשאי לחסום אותה ולמנוע ממנה לגלוש בפורטל דולה ולצרוך שירותים באמצעותו. גולשת שהורחקה על ידי פורטל דולה ו/או נמנעה כניסתה לא תהיה רשאית לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
הגולשת תשפה את פורטל דולה מייד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשתה בפורטל דולה ו/או בשירותים, והיא מוותרת באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי פורטל דולה בקשר עם הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים האמורים.
הדין החל וסמכות שיפוט
דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.

(c) כל הזכויות שמורות לפורטל דולה למשפחה 

המייל של המערכת: office@doula.co.il