איך נקבעים דמי לידה וקצבת לידה של המוסד לביטוח לאומי

מהם דמי לידה וכיצד נקבע שעורם
|
הדפס
|
שמור

 

דמי לידה


תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאשה עובדת שיצאה לחופשת לידה. דמי הלידה באים לפצות את היולדת על אבדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שהיא אינה עובדת עקב ההריון והלידה.

 

חישוב דמי לידה באתר של המוסד לביטוח לאומי.

 

מי זכאית לדמי לידה?


 • עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל גם אם אינה תושבת ישראל.
 • עובדת שכירה המועסקת מחוץ לישראל ­בתנאים מיוחדים.
 • אשה בת 18 ומעלה הנמצאת בהכשרה מקצועית ­בתנאים מיוחדים.

 

 

תנאי הזכאות לדמי לידה


תקופת ביטוח:

 • אם שולמו בעד היולדת דמי ביטוח 10 חודשים מתוך 14 החודשים, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שלפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון ("היום הקובע") היא זכאית לדמי לידה בעד 12 שבועות (84 ימי זכאות).
 • אם שולמו בעדה דמי ביטוח 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון ("היום הקובע"), היא זכאית לדמי לידה בעד 6 שבועות (42 ימי זכאות).

החודשים האלה ייחשבו לחודשים ששולמו בהם דמי ביטוח, ובלבד שהם לפני "היום הקובע":

 

 • חודשים שהאשה עבדה וקיבלה ממעבידה שכר (לרבות דמי מחלה ודמי חופשה), או חודשים שהיתה לה הכנסה מעבודה עצמאית והיא שילמה ביטוח מהכנסתה. עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא.
 • חודשים שהאשה קיבלה בעדם מן הביטוח הלאומי דמי לידה בעד לידה קודמת או דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה או דמי תאונה או גמלה לשמירת הריון או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100%.
 • חודשים שהאשה קיבלה בעדם דמי מחלה או תמורת חופשה שנתית מקופת גמל.
 • שני החודשים הראשונים של חופשה בלא תשלום שהמעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעדם.
 • חודשים ששהתה בהכשרה מקצועית, ובלבד שעבדה 30 ימים רצופים לפחות בתכוף לפני "היום הקובע".

 

 

שיעור דמי הלידה


100% מהשכר החייב בדמי ביטוח בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במקור, עד למקסימום דמי הלידה (בינואר 2005 - 1,160.67 ש"ח ליום לעובדת שכירה ולעובדת עצמאית).

 

תוספות יוקר שמשולמות בזמן תשלום דמי הלידה נכללות בדמי הלידה. (עקב תוכנית החירום הכלכלית לשנים 2003‎-2002החל ביולי 2002 הופחת סכום דמי הלידה ב - 4%).

 

 

איך מקבלים דמי לידה?


יש למלא טופס תביעה לדמי לידה, ולמסור אותו (ביד או בדואר) לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים (את הטופס אפשר לקבל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ; עובדת שכירה תוכל לקבלו ממעבידה).

 

את טופס התביעה אפשר למסור למוסד לביטוח לאומי עם הפסקת העבודה, אך לא מוקדם מ­ 9 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.

 

המוסרת את הטופס לפני הלידה תבקש מהרופא המטפל בה לאשר את תאריך הלידה המשוער בגוף הטופס.

המועד האחרון למסירת טופס התביעה הוא 12 חודשים מיום תחילת זכאותה של היולדת לדמי הלידה.

 

המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם או מקצתם, מיולדת העובדת שלא במשק ביתה בפרק הזמן שמשולמים לה דמי לידה.

 

טופס תביעה לדמי הלידה באתר של המוסד לביטוח לאומי

 

 

דמי לידה לאב


אב יוכל להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה בתנאים הבאים:

 

 • הוא ובת זוגו צברו תקופת ביטוח כעובדים המזכה בדמי לידה לתקופה של 84 יום.
 • בת הזוג היתה בחופשת לידה שישה שבועות רצופים לפחות לאחר הלידה.
 • בן הזוג תבע דמי לידה לתקופה של 21 ימים רצופים לפחות.
 • התביעה הוגשה בהסכמת בת הזוג.

 

דמי הלידה עבור האב יחושבו על בסיס הכנסתו, אך לא יותר מחמש פעמים השכר הממוצע .

 

 

דמי חופשה להורה מאמץ


משולמים לעובדת שכירה או עובדת עצמאית שאימצה ילד שלא מלאו לו 10 שנים, והפסיקה את עבודתה לרגל האימוץ, בתנאי שלזכותה תקופת ביטוח כאמור בסעיף "דמי לידה".

 

 

קצבת לידה


תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם ליולדת שילדה יותר משני ילדים בלידה אחת, ובתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות. היולדת זכאית לקצבת לידה אם היא זכאית למענק אשפוז ולמענק לידה.

 

קצבת הלידה משולמת נוסף על מענק הלידה בעד פרק הזמן שמ-1 בחודש שלאחר הלידה ועד תום 20 חודשים מן המועד הזה. בעד החודש הראשון לאחר הלידה תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה. בעד כל אחד מ-19 החודשים שלאחר כך תשולם הקצבה לפי מספר הילדים שהיו בחיים ב-1 באותו חודש.

 

סכומי קצבת הלידה משתנים בהדרגה מחודש הלידה ועד לתום תקופת הזכאות.

 

 

תביעה לקצבת לידה


כדי לקבל קצבת לידה על היולדת למלא טופס תביעה מיוחד (בל/304) ולמסור אותו בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריה בתום 30 יום מיום הלידה. היולדת תרשום בטופס התביעה את פרטי הילדים שהיו בחיים בתום 30 יום מיום הלידה, וכן את פרטי חשבון הבנק שלה. הקצבה תשולם לחשבון הבנק.

 

 

תשלומים מיוחדים


אם נפטרה היולדת בשעת הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, ישולם בעד היילוד תשלום מיוחד, בתנאי שהיולדת היתה זכאית למענק לידה ו/או לקצבת לידה ו/או לדמי לידה.

 

 

קצבה מיוחדת


משולמת לאלמן בעד כל יילוד שנולד באותה לידה ונמצא בישראל. הקצבה משולמת ל- 24 חודשים, ואם משולמת קצבת שאירים או קצבת תלויים בעד היילוד ­ ל-12 חודשים. סכום הקצבה לילד אחד בינואר 2003 - 2,005 לחודש.

 

 

תגמול מיוחד


משולם לבן זוגה של היולדת, אם עקב מותה הפסיק את עבודתו לרגל הטיפול בילד. התגמול בשיעור יחסי לשכרו של בן הזוג משולם לכל היותר בעד 12 שבועות מתום שבעת ימי האבל ורק אם שיעורו עולה על שיעור הקצבה המיוחדת ליום. בזמן תשלומו אין משולמת הקצבה המיוחדת.

 

 

תביעה לקצבה מיוחדת ולתגמול מיוחד

 

יש למסור בכתב לסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגורים.

 

 

השתתפות בהוצאות הסעתה של יולדת


המוסד לביטוח לאומי משתתף בהוצאות הסעתה של יולדת אל בית החולים, אם המרחק מתחנת האמבולנס עולה על 40 ק"מ. בכל מקרה תישא היולדת בהוצאות הנסיעה עבור 20 הק"מ הראשונים.

 

 

מקור: המוסד לביטוח לאומי

תגובות הגולשים
+ הוסף תגובה